• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 12: Šetrné zemědělství na pozemcích MČ

Jak účinně změnit systém zemědělského hospodaření na pozemcích MČ z konvenčního na více šetrné? Jaké kroky tato změna zahrnuje? Jaké jsou očekávané dopady?
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 12
Příjmení, jméno: Ing. Tylová Eva
Organizace: Úřad Městské části Praha 12
E-mail: tylova.eva@praha12.cz
Telefon: 608 166 063
Téma: Péče o krajinu
Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem projektu bylo změnit velkoplošné hospodaření na svěřených pozemcích k přírodě blízkému, šetrnému zemědělství. MČ Praha 12 své pozemky pronajala novým pachtýřům s podmínkami šetrného hospodaření a na některých pozemcích provedla opatření sama s pomocí občanů, zahradnického učiliště pro handicapované žáky a místních spolků.

Oblast byla posouzena v srážko-odtokové studií Cholupice Točná pracovníky VUMOP a České zemědělské univerzity v rámci projektu RainPrague.

MČ za tuto aktivitu získala ocenění Adapterra awards 2021.

Konkrétně se jednalo o následující aktivity na pozemcích MČ:

1. PERMAKULTURNÍ SAD - Na pozemku, kde se dříve sela řepka a další podobné plodiny byl vysazen permakulturní sad. V prosinci 2020 bylo vysázeno za účasti občanů 60 různých ovocných stromů a 67 keřů za podpory spolku „Sázíme stromy“ a sponzorů. Pozemek nyní obhospodařují děti z blízké školy. Pořádají zde letní školu i kurzy pro veřejnost.

2. LOUKA A BIOKORIDOR v Cholupicích - Další pozemek na okraji Cholupic, přes který tekla přívalová voda do ulice, byl propachtován na pěstování sena či pícnin. Pacht získala místní farma, která chová také koně, pro něž jsou tráva a seno určeny. Po obvodu pozemku byl v listopadu 2020 za podpory dotace hl.m.Prahy vytvořen biokoridor dlouhý 300 m a široký 8 m. Na vzniku biokoridoru pracovali členové hnutí Brontosaurus Kandík s pomocí žáků zahradnického učiliště pro děti s více vadami v Komořanech v rámci praktické výuky i místní občané.

3. POLE „U DUBU“ - První pozemek získal nového pachtýře již v září 2019. Pachtýř David Ježek na části pole již na podzim 2019 zasel květnatou louku, kterou podpořil místní biodiverzitu. Na poli vybudoval včelnici a vysázel kolem ní na tři desítky kvetoucích keřů pro pastvu včel. Vysázel 20 ovocných stromů. Na části pole pěstuje bylinky. Na pozemku jsou hradelka pro dravce. Podél pole obnovil cestu, čímž je zajištěna prostupnost krajinou. Letos na poli realizuje tůně na základě doporučení odborníku z VUMOP.

4. ZÁCHRANA PAMÁTNÉHO DUBU bez chemie a výsadba nové aleje u Točné – Dub trpěl opakovaným holožírem housenek bekyně zlatořitné a byl necitelně těsně oboráván. Pozemek městské části v okolí dubu jsme v roce 2019 zakázali orat, v tomto roce byly listy úplně ožrány a dub přežil jen díky zalévání cholupickými hasiči. Na doporučení znalce pracovníci Lesů hl. m. Prahy v březnu 2020 ostříhali zámotky bekyně. Nejbližší okolí dubu bylo za účasti občanů pokryto mulčem. Strom se na jaře 2020 plně zazelenal a housenky se již neobjevily. V prosinci 2019 jsme podél polní cesty v blízkosti tohoto památného dubu vysadili společně s občany za pomoci školených zahradníků 23 dubů zimních.

5. OBNOVENÍ A STABILIZACE MOKŘADU – Mokřad v ulici K Dýmači začal vysychat, aby vysychání přestalo, byla spodní hladina vody zvýšena nastavením hrázek na odtokové strouze. Další revitalizace probíhá za odborné podpory odboru péče o přírodu hl. města Prahy. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy zkoumal v rámci projektu RainPrague srážko-odtokové poměry v mokřadu a nechal snímkovat drony uložení melioračních zařízení. Na okrajové části plochy nyní hospodaří chovatel koní, pro které tu suší seno. Na části mokřadní louky Spolek Ekocentrum Koniklec již letos sekal trávu s dobrovolníky za podpory hl. m. Prahy.

6. VYSÁZENÍ 8 ALEJÍ – Kolem polních cest bylo vysázeno 8 alejí, které dávají ovoce i stín. Polní cesta z Cholupic k letišti Točná byla osázena v listopadu 2019 keři a listnatými stromy, které v budoucnu budou plnit také funkci větrolamu.

7. AGROLESNICTVÍ na pozemcích nad Točnou - Přívalový déšť smýval vodu s bahnem z polí do ulice Branišovské na Točné. Aby se tomu zabránilo, byl na doporučení odborníků z VUMOp a České zemědělské univerzity pozemek pronajat novému pachtýři s podmínkou vytvoření mezí. Pozemek byl rozdělen na přirozené pásy, do nichž pachtýři vysázeli za podpory spolku „Sázíme stromy“ téměř 300 ovocných stromů. Plocha mezi stromy byla oseta trávou a osazena ovocnými keři. První třešně byly vysázeny 1. 4. 2021.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Adaptační strategie na klimatické změny
Začátek aktivity: 01.01.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2000
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu MČ, dotace hl. m. Prahy, SFŽP, dary sponzorů přes spolek Sázíme stromy, vlastní zdroje pachtýřů

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? <p>Řada obcí vlastní zemědělské pozemky, ale sama je neobhospodařuje a přenechává je velkým agrodružstvům, které hospodaří konvenčně, což mnohdy vede k nepříjemnostem (např. půda splachovaná do obce, přenos škodlivých látek při hubení škůdců do obce atd.). Změna hospodaření z konvenčního na šetrné bude mít konkrétní dopady v podobě zdravé krajiny, která zvyšuje biodiverzitu, ale také komfort občanů, kteří ji obývají. Snižuje erozi půdy a riziko povodní, které zaplavují okolní zástavbu.Obec nemá úředníky, kteří by měli v náplni hospodaření na pozemcích, proto doporučuji najít pachtýře, kteří budou hospodařit šetrně, např. drobné soukromé zemědělce. Do péče o nepropachtované pozemky doporučujeme zapojení občanů, sdružení a spolků, přidat se může školní mládež či organizace pečující o handicapované. Ideální je využití evropských fondů a různých grantů.</p>

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? cílení na budoucnost, snížení rizik klimatické změny, zdravá krajina
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? pandemie coronaviru ovlivnila v některých fázích výsadeb možnost účasti školní mládeže, řešilo se s pomocí dobrovolníků

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad zatím nebyl měřen, připravujeme.Ohlasy jsou velice pozitivní.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Tato aktivita se v současné době rozvíjí, vznikají nové sady, větrolamy a aleje a v součinnosti s projektem "Adaptace na klimatickou změnu" budou aktivity i dále pokračovat. Do krajiny se v budoucnu vrátí meze a vodoteče, plánujeme rozšíření a vyčištění drobných vodních nádrží, údržbu stávajících a nadále se bude rozšiřovat součinnost s občany.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články na webu MČ Prahy 12, tiskové zprávy, exkurze pro novináře, osvětové přednášky Články na webu MČ Prahy 12, tiskové zprávy, exkurze pro novináře, osvětové přednášky
Příloha:

Aktéři

Název: MČ Praha 12
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO 00231151
Adresa: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 - Modřany, 143 00
Web: http://www.praha12.cz

Další aktéři

Název:Sázíme stromy
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 02626870
Adresa:Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8
Web:https://www.sazimestromy.cz/cs

Název:

SFŽP, Státní fond životního prostředí ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 00020729
Adresa:Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Web:https://www.sfzp.cz/

Název:

p.Ježek, farmář
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 72252910
Adresa:Podchýšská 224, 143 00 Praha 4 - Cholupice
Web:https://www.farmarjezek.cz

Název:

Hnutí Brontosaurus Kandík
IČO nebo jiný registrační údaj:IČO 63832585
Adresa:Stříbrná Lhota 890, Mníšek pod Brdy 252 10
Web:https://brontosaurus.cz

Název:

Odborné učiliště pro žáky s více vadami
Adresa:K Nouzovu 308, 143 00 Praha 4 - Komořany
Web:https://specou.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu