• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Krnov: Genofondový sad Krnovska a Osoblažska

Výsadbou Genofondového sadu Krnovska a Osoblažska se podařilo zachránit řadu dříve zmapovaných starých odrůd jabloní a hrušní, které byly nalezeny na celém území ORP Krnov. Současně se tak založil dlouhověký, vysokokmenný, extenzivní sad. Takový biotop je významný i svou mimoprodukční, krajinotvornou funkcí, bývá zpravidla významným prvkem biodiverzity v příměstské a venkovské zemědělské krajině. Sad byl vysazen v těsném sousedství budovaného pastevního areálu, takže vhodně doplňuje a rozvíjí dlouhodobý záměr města Krnova. V neposlední řadě se podařilo výrazně zapojit do projektu veřejnost. Jednak zorganizováním jarní přednášky seznamující s problematikou a záměrem a hlavně při výsadbě, kdy i přes nepřízeň počasí dorazila nejméně stovka účastníků.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Krnov
Příjmení, jméno: Matela, Lukáš
Organizace: ZO ČSOP Slezské odrůdy, z.s.
E-mail: lukas.matela@slezskeodrudy.cz
Telefon: 603483032
Téma: Péče o krajinu
Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Výstupem projektu je extenzivní, vysokokmenný sad starých a krajových odrůd ovocných dřevin. O výsadbu a odbornou stránku se postaraly spolky ZO ČSOP Slezské odrůdy a Levrekův ostrov. Projekt byl podpořen národním programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody. Největší náklady (revitalizace louky – bývalého vojenského cvičiště) neslo samotné město Krnov, konkrétně Odbor životního prostředí.

U nově vysazených sadů (byť extenzivních) je třeba minimálně 5-letá povýsadbová péče
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano - fotografie z výsadby
Začátek aktivity: 01.02.2019
Konec aktivity: 30.11.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 163
Jak byla aktivita financována? Národní program ochrana biodiverzity ČSOP – 30 tis. Kč (žadatel ZO ČSOP Slezské odrůdy). Zbylé náklady z rozpočtu OŽP města Krnova.
Detailní rozpis: Samotná příprava stromků + výsadba – cca 63 tis. Kč
Revitalizace louky (3x seč, drobné terénní úpravy, likvidace náletů) – cca 100 tis. Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Aktuální celospolečenská témata (klimatické změny, environmentální) přinášejí zájem veřejnosti o ochranu přírody. Výsadba byla vnímána přítomnými velmi kladně a o problematiku byl velký zájem. Zejména záchrana starých a krajových odrůd k nám přivedla řadu zájemců. Výsadba stromů v zemědělské krajině, zejména podél polních cest bude podle všeho pozitivně vnímána veřejností v celé ČR.

Případné výsadby by měly být dobře odborně zabezpečeny, aby investice do výsadby nebyla znehodnocena nesprávnými počátečními rozhodnutími při volbě stromů na daných lokalitách, nesprávným rozmístěním (např. příliš zahuštěným), apod.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Již od počátku probíhala výborná kooperace mezi organizátory a městem Krnov. Projekt byl velmi dobře připraven od počátku a tak se žádné komplikace neobjevily. Projekt měl velkou mediální podporu. Na překážky jsme nenarazili, spolupráce s městem byla příkladná.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? ZO ČSOP Slezské odrůdy, vznikla za účelem využití probíhajících Komplexních pozemkových úprav pro lepší fragmentaci krajiny. Vizí je okolní krajina, kde polní cesty jsou lemovány stromořadími. Zrealizovaná výsadba je vlastně vedlejším produktem hlavního směru organizátora akce.

Nezbytná je po dobu min. 5 let důkladná povýsadbová péče. Zvažujeme ovocnářské kurzy pro veřejnost (např. výchova stromků – řez) přímo v terénu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Spolupráci s médii iniciovala redakce Krnovských listů, posléze šlo vše „samospádem“.

Genofondový sad bude sbírkou starých odrůd ovoce - Článek na serveru Deník.cz
Díky novému sadu se vrátí staré odrůdy - Krnovské listy 08/19, s. 4
Díky novému sadu se vrátí staré odrůdy - Článek na oficiálním webu města
Pomologové mapují staré odrůdy ovoce - Video na serveru České televize
Genofondový sad Krnovska a Osoblažska - Přednáška Radima Lokoče a Lukáše Mately
Záchrana unikátních odrůd
Krnované vysadili veřejný sad starých odrůd ovoce -Článek na serveru Deník.cz
Zpráva o proběhlé akci - Krnovské listy 20/19, s. 4
Nadšenci zachraňují původní jabloně a hrušně. Ovoce ponesou všem - Článek a video na serveru Polar.cz

Aktéři

Název: ZO ČSOP Slezské odrůdy, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 06787142
Adresa: Chářovská 133a, 79401 Krnov
Web: http://www.slezskeodrudy.cz

Další aktéři

Název:ZO ČSOP Levrekův ostrov, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:66144558
Adresa:Průkopnická 116/18, 74720 Vřesina
Web:https://www.facebook.com/csoplevrekuvostrov.cz/

Název:

Městské informační a kulturní středisko Krnov
IČO nebo jiný registrační údaj:00601179
Adresa:náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov
Web:https://www.mikskrnov.cz

Název:

Město Krnov
IČO nebo jiný registrační údaj:00296139
Adresa:Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Web:https://www.krnov.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu